Εφαρμοσμένα Θέματα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η Ελεγκτική Προσέγγιση

Εφαρμοσμένα Θέματα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η Ελεγκτική Προσέγγιση

Λογιστικά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
20 ώρες

Περιγραφή

Παρουσίαση σε εφαρμοσμένη βάση των σημαντικότερων ενοτήτων/άρθρων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) / Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ). Αναλύονται οι συνηθισμένες προσαρμογές των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ σε αντιδιαστολή με τα ελληνικά πρότυπα, όπως και σύνθετες περιπτώσεις κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σε ατομική ή ενοποιημένη βάση. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στα ΔΛΠ που κρίνονται χρήσιμα ως προς τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Παράλληλα, ανά περίπτωση, αναπτύσσονται συζητήσεις για την καλύτερη δόμηση του Συστήματος Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου που αφορά στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση στα ΔΛΠ που κρίνονται χρήσιμα ως προς τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση των εφαρμοσμένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Συνοπτική Παρουσίαση

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ασώματα πάγια – Intangible Assets  ΔΛΠ 38. Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  ΔΛΠ 16.

Μισθώσεις. Αναγνώριση (λειτουργική – χρηματοδοτική),

Δάνεια (ομολογιακό δάνειο σταθερού επιτοκίου), δάνεια μεταβλητού επιτοκίου  (ΔΛΠ 32 + 39, ΔΠΧΑ 7) .

Απομείωση περιουσιακών στοιχείων  ΔΛΠ 36.

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  ΔΛΠ 39.

Αναγνώριση και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων σε συνενώσεις επιχειρήσεων  ΔΛΠ 38, ΔΠΧΑ 3.

Υπολογισμός υπεραξίας  ΔΠΧΑ 3.

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας  ΔΛΠ 36.

Έσοδα από συγγενείς εταιρείες  ΔΛΠ 28 .

Συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ίδιου ομίλου  ΔΛΠ 27 + 28, ΔΠΧΑ 3.

Πλήρης ενοποίηση  ΔΠΧΑ 3.

Κατανομή τιμήματος εξαγοράς και υπολογισμός υπεραξίας (PPA & goodwill)  ΔΠΧΑ 3.

Ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  ΔΛΠ 28, ΔΠΧΑ 3.

Καταστάσεις ταμειακών ροών  ΔΛΠ 7.

Συμφωνία φόρου / φορολογικού συντελεστή  ΔΛΠ 12.

Διανομή κερδών  –  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  ΔΛΠ 10.

Αναγνώριση εσόδων  ΔΛΠ 18.

Επενδύσεις σε ακίνητα  ΔΛΠ 40.

Συναλλαγματικές διαφορές  ΔΛΠ 21.

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού  ΔΛΠ 19.

Απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε συμβούλους επιχειρήσεων, στελέχη ελεγκτικών γραφείων, στελέχη οικονομικής διεύθυνσης επιχειρήσεων, στελέχη εταιρειών διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και οικονομικούς αναλυτές, καθώς και εσωτερικούς ελεγκτές εταιρειών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα  και δημόσιων οργανισμών.

Για να μάθεις όλα τα Μοναδικά Προνόμια που μπορείς να εξασφαλίσεις ως σπουδαστής του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ μπορείς να
· Επικοινωνήσεις μαζί μας τηλεφωνικώς στο 210 9029780
· Να μας επισκεφτείς Κασομούλη 108, Αθήνα, δίπλα στο μετρό Αγ. Ιωάννη
· Να μας στείλεις φόρμα επικοινωνίας ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σου

Ονοματεπώνυμο (*)

Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά

   Αποδέχομαι τα στοιχεία μου να διατηρηθούν από τη Νέα Γνώση. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων