Εξετάσεις Πιστοποίησης και Επαγγελματικά Δικαιώματα

 
Tο ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ είναι πιστοποιημένο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τον Ν. 4186/2013, στους αποφοίτους ΙΕΚ χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στα 4 εξάμηνα και της μαθητείας. Αυτή είναι νομικά ισότιμη με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των Δημοσίων ΙΕΚ.

Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ μπορούν να αποκτήσουν ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ μετά από ειδικές εξετάσεις πιστοποίησης. Οι εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα για όλους τους αποφοίτους ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ, σε όλη την Ελλάδα και με τα ίδια θέματα.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, πραγματοποιούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, με κοινά θέματα για όλη την Ελλάδα για τους αποφοίτους των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ, προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).

Με την απόκτηση του Κρατικού Διπλώματος κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, αναγνωρίζονται από την αγορά εργασίας ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες και κατ’ επέκταση αποκτούν άριστες προοπτικές εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Επιπλέον, σήμερα που οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ, οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ γίνονται δεκτοί στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (Π.Δ. 50/27-2-2001, ΦΕΚ 39/ τ. Α΄/ 5-3-2001). Προϋπόθεση για αυτό αποτελεί, βέβαια, η κατοχή του αναγνωρισμένου Κρατικού Διπλώματος.

Στα πλαίσια εναρμόνισης της νομοθεσίας της χώρας μας με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε επαγγελματίας θα οφείλει να διαθέτει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Η συμμετοχή, επομένως, των σπουδαστών στις εξετάσεις πιστοποίησης και η απόκτηση Κρατικού Διπλώματος κρίνεται σκόπιμη για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιδιωτικά Κολλέγια στην Ελλάδα και σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φορείς Πιστοποίησης